เยี่ยมคารวะ ผอ.รพ.ท่าศาลา ปรึกษาหารือและรับฟังข้อเสนอแนะในการจัดตั้งโรงพยาบาลนำร่องมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (Pilot Hospital)