ข่าวทั่วไป

เยี่ยมคารวะ ผอ.รพ.ท่าศาลา ปรึกษาหารือและรับฟังข้อเสนอแนะในการจัดตั้งโรงพยาบาลนำร่องมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (Pilot Hospital)เมื่อเร็วๆ นี้ ผศ.ดร.วัลลา ตันตโยทัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ และคณะ ได้เข้าพบนายแพทย์กิตติ รัตนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าศาลา เพื่อปรึกษาหารือและรับฟังข้อเสนอแนะในการจัดตั้งโรงพยาบาลนำร่องมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (Pilot Hospital)เตรียมความพร้อมด้านการให้บริการและด้านบุคลากรสหสาขาวิชาชีพ รองรับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการบริการด้านสุขภาพ รวมทั้งเพื่อนำนโยบายเกี่ยวกับ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และการให้บริการด้านสุขภาพไปสู่การปฏิบัติ

TOP