ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิชาการ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 18/2558 ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 18/2558 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2558 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร ตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบสัมภาษณ์
เชิงวิชาการ ดังนี้

1. รายชื่อ
001 นางสาวณิฎฐา เสนาพงศ์
002 นางสาวสุพัตรา พรหมฤทธิ์
003 นางสาวสุนีย์ แป้นทะเล
004 นางสาววิธัญญรัชฎิ์ บุญทองช่วย
005 นางสาวฤทัย นรินทร
006 นางสาวอณิษฐา จันทร์ไพบูลย์
007 นางสาววิสนี ตาหมาด

2. กำหนดการสอบ
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 201
อาคารวิชาการ 9 สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

ผู้สมัครท่านใดไม่มาสอบตามกำหนดการดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์การสอบและหรือการบรรจุเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวของมหาวิทยาลัย


TOP