มวล.จับมือ สสส.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ภูมิปัญญาการรักษาสุขภาวะชุมชนด้วยสมุนไพรในภาคใต้”