ผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ศึกษาดูงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ณ ประเทศออสเตรเลีย