ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ศึกษาดูงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ณ ประเทศออสเตรเลีย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัลลา ตันตโยทัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาาร รองศาสตราจารย์ ดร. สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวนาถ นันทพิชัย ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เข้าร่วมศึกษาดูงานที่ University of Melbourne และเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ "การพัฒนาความเป็นวิชาการของการเรียนการสอน (Scholarship in Teaching (ISSOTL) Conference: Leading Learning and the Scholarship of Change" ณ เมื่องเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 25-30 ตุลาคม 2558 ซึ่งในที่ประชุมนี้จะมีการนำเสนอนวัตกรรมความเป็นวิชาการ (Scholarship) ที่พัฒนาขึ้นในกระบวนการเรียนการสอนจากมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ ทั่วโลก ทั้งในระดับสาขาวิชา คณะ มหาวิทยาลัย และระดับระหว่างมหาวิทยาลัย การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดยความร่วมมือของ ISSOTL, RMIT University และ Monash University ประเทศออสเตรเลีย

สำหรับองค์กรกลางระดับนานาชาติ ชื่อ International Society for the Scholarship of Teaching and Learning หรือ ISSOTL เป็นองค์กรที่เกิดจากการรวมตัวกันของนักวิชาการ 67 คน จากมหาวิทยาลัยของประเทศต่างๆ ทั่วโลกในปี 2547 และจัดตั้งเป็นองค์กรกลางระดับนานาชาติขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักและกระตุ้นให้มีการสร้างความเป็นวิชาการในการเรียนการสอนให้มากขึ้นทั้งในระดับสาขาวิชา ระหว่างวิชาชีพ และระหว่างระดับการศึกษา สนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสาขาวิชาต่างๆ กระตุ้นให้เกิดการบูรณาการข้อค้นพบใหม่ๆ เข้ากับการเรียนการสอนและการทำงานกับชุมชนสังคม ตลอดจนหนุนเสริม ทบทวน ให้รางวัล และนำความเป็นวิชาการของการเรียนการสอนไปประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรมและกว้างขวางยิ่งขึ้น (Cr: KNIT (Knowledge Network Institute of Thailand) สถาบันคลังสมองของชาติ)

TOP