ข่าวทั่วไป

จากห้องเรียนสู่การฝึกปฏิบัติเพื่อสังคมและชุมชนรายรอบนางสาวสุจาริณี กูลระวัง ตัวแทนนักศึกษาทั้ง 22 คนที่ลงทะเบียนเรียนวิชา TOI-354 การจัดเลี้ยง (FBM-442 การจัดการจัดเลี้ยงและจัดงาน) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สำนักวิชาการจัดการ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและคณบดีสำนักวิชาการจัดการ และอาจารย์สุนทร บุญแก้ว อาจารย์ประจำวิชาและหัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ มอบเงินทุนเพื่อการศึกษาจำนวน 11,500 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) อุปกรณ์นันทนาการกลางแจ้ง (มูลค่า 15,000 บาท) และสื่อการเรียนรู้ แก่อาจารย์พัชรพงศ์ ทับเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกเหล็ก อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา

อาจารย์พัชรพงศ์ ทับเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกเหล็ก พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนได้ร่วมรับมอบเงินทุนเพื่อการศึกษา สื่อการเรียนรู้ และอุปกรณ์นันทนาการ และได้ขอบคุณสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ได้เข้ามาสนับสนุนและช่วยกันพัฒนาโรงเรียนมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ได้สร้างความเชื่อมั่นให้ชุมชนโคกเหล็กและผู้ปกครองนักเรียน มีผลให้การพัฒนาทั้งจำนวนนักเรียน ครูประจำ งบประมาณเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและวิชาการได้เข้มแข็งขึ้น

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สำนักวิชาการจัดการ ที่เน้นให้มีการฝึกปฏิบัติและจัดงานขึ้นจริง รวมทั้งช่วยสร้างความตระหนักในคุณค่าแห่งการให้เพื่อประโยชน์และสร้างโอกาสในการพัฒนาการเรียนรู้และสุขภาพของสังคมรายรอบ ภายใต้แนวคิด “Active Learning – Serving Community” และนโยบายเพื่อส่งเสริมการสร้างความผูกพันกับสังคม (Social Engagement) ภายใต้ “โคกเหล็กโมเดล” ของสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อนึ่ง นักศึกษาได้ร่วมแรงร่วมใจกันอย่างแข็งขันเพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับการจัดงาน วางแผนการจัดงาน ประชาสัมพันธ์ และจัดงาน Back to School Party ครั้งที่ 5 ขึ้นภายใต้ธีมงาน “Dark Night Fancy” ณ บ้านพักรับรองริมน้ำ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งทั้งจากบุคลากร นักศึกษา หน่วยงาน และบุคคลภายนอก โดยมีรายได้คงเหลือจากการจัดงาน 15,248 บาท (ยอดขายบัตรรวม 44,192 บาท) และเงินบริจาคสมทบทุน 10,535 บาท

TOP