จากห้องเรียนสู่การฝึกปฏิบัติเพื่อสังคมและชุมชนรายรอบ