ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ผลงานจาก 16 มหาวิทยาลัยไทย เตรียมเผยแพร่ใน Walailak J Sci & Tech ในปี 2559

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ออกประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 แต่งตั้ง กองบรรณาธิการวารสาร Walailak Journal of Science and Technology เพื่อปฏิบัติงานในปี พ.ศ. 2559-2560 ซึ่งนอกจาก Advisory Board, Editorial Board บรรณาธิการ-รองบรรณาธิการวิชาการสาขาต่างๆ แล้ว ยังได้แต่งตั้ง คุณ โกสินธุ์ ศิริรักษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นบรรณาธิการจัดการ (Managing Editor) ทำหน้าที่ติดต่อประสานกับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในขั้นตอนการประเมินบทความ (Review Stage) และผู้เขียน ในขั้นตอนการผลิต (Production Stage) ตามแนวทางที่วารสารสากลปฏิบัติ

การแต่งตั้งครั้งนี้ ยังสอดคล้องกับการปฏิบัติงานให้กับวารสารครบ 10 ปี ของ คุณโกสินธุ์ ศิริรักษ์ โดยเริ่มจากการเป็น ผู้จัดรูปเล่มและพิมพ์วารสาร ใน 2 ปีแรก และ ทำหน้าที่ผู้จัดการ ใน 8 ปีต่อมา ซึ่งความวิริยะ อุตสาหะในการทำงาน และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีส่วนสำคัญในการทำให้ Walailak Journal of Science and Technology กลายเป็น วารสารระดับนานาชาติในฐานข้อมูล Scopus โดยใช้บุคลากรเต็มเวลาเพียงคนเดียว

ในขณะนี้ Walailak Journal of Science and Technology ได้ประเมิน (Reviewed) และตอบรับ (Accepted) บทความที่ส่งและแก้ไข ระหว่างปีพ.ศ. 2557-2558 เพื่อเตรียมตีพิมพ์เผยแพร่ ในปี พ.ศ. 2559 ครบแล้ว 70 บทความ ใน 10 เล่ม โดยมีแผนการออกรายเดือน 12 เล่มที่มีแก่นเรื่อง (Theme) ดังต่อไปนี้

Vol. 13 No. 1 January 2016: Biotechnology
Vol. 13 No. 2 February 2016: Animal Production and Entomology
Vol. 13 No. 3 March 2016: Food Technology
Vol. 13 No. 4 April 2016: Health Scieces
Vol. 13 No. 5 May 2016: Information Technology
Vol. 13 No. 6 June 2016: Fisheries Sciences
Vol. 13 No. 7 July 2016: Mechanical and Civil Engineering
Vol. 13 No. 8 August 2016: Biology and Coastal Research
Vol. 13 No. 9 September 2016: Applied Mathematics and Statistics
Vol. 13 No. 10 October 2016: Pharmacy and Phamaceutical Sciences
(ฉบับพิเศษ ครบรอบ 10 ปีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)
Vol. 13 No. 11 November 2016: Chemistry and Health Sciences
Vol. 13 No. 12 December 2016: Agriculture and Agro-industry
(ฉบับพิเศษ การประชุมวิชาการที่จัดโดย สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับเครือข่าย)

เล่มพิเศษ No. 10 และ No. 12 ยังคงเปิดรับต้นฉบับอยู่ ส่วนบทความอื่นที่ส่งหรือแก้ไขจากนี้ต่อไป จะสามารถเผยแพร่ได้ในปี พ.ศ. 2560 (Vol. 14) เป็นต้นไป

สำหรับวารสาร 10 เล่ม ที่เตรียมตีพิมพ์บทความที่ตอบรับแล้ว (เล่มละ 7 เรื่อง) มีบทความจากต่างประเทศ 25 เรื่อง และบทความจาก 16 มหาวิทยาลัยไทยรวม 45 เรื่อง (เป็นครั้งแรกในรอบ 5 ปีของ Walailak Journal of Science and Technology ที่มีบทความในประเทศตีพิมพ์มากกว่า บทความจากต่างประเทศ)

สถาบันที่มีบทความลงพิมพ์มากที่สุดในปี 2559 คือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 10 เรื่อง ตามด้วย มหาวิทยาลัยมหิดล (6 เรื่อง) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (6 เรื่อง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (4 เรื่อง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (3 เรื่อง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (3 เรื่อง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2 เรื่อง) มมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2 เรื่อง) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2 เรื่อง) และ มหาวิทยาลัยที่มีหนึ่งบทความได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยทักษิณ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผู้สนใจสามารถตรวจสอบรายชื่อบทความที่จะตีพิมพ์ในปี 2559 และดาวน์โหลดบทความจากวารสารในรอบ 12 ปีที่ผ่านมาเพื่อนำไปใช้อ้างอิงในการวิจัย ได้จาก http://wjst.wu.ac.th/index.php/wjst/issue/archive


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wjst.wu.ac.th/index.php/wjst/issue/archive

TOP