ผลงานจาก 16 มหาวิทยาลัยไทย เตรียมเผยแพร่ใน Walailak J Sci & Tech ในปี 2559