ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมประชุมวิชาการที่ประเทศกัมพูชา

รองศาสตราจารย์ ดร. สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ดร. สุพิศ ฤทธิ์แก้ว ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา และ อาจารย์ ดร. อนุรักษณ์ ถุงทอง อาจารย์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร เข้าร่วมประชุม ASAIHL 60th Anniversary International Conference ณ Sokha Angkor Resort, Siem Reap ประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม 2558

การประชุมในครั้งนี้ ใช้ชื่อหลักในการประชุมว่า "Education Access and Excellence" ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ภาคอุตสาหกรรม นักวิจัย และผู้ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดนโยบายในภาครัฐ ได้มาอภิปราย แสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ที่จะนำพาสถาบันอุดมศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษาในยุคที่มีการแข่งขันสูง การประชุมจัดขึ้นโดยสมาคม Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning หรือ (ASAIHL) และมีหัวข้อย่อยดังนี้

1. Cross-border higher education in global context
2. Excellence in education through provision of technology, effective teaching and research
3. Student learning outcome


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://asaihl.bbu.edu.kh/

TOP