ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานอุตสาหกรรม

ตามที่ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานอุตสาหกรรม สังกัดอุทยานยวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 1 อัตรา นั้น

บัดนี้ ทางโครงการฯได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยมีผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก คือ
นายไกรสร นิลอาสน์

และขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารายงานตัวในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 น. ณ ห้องสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ม.วลัยลักษณ์ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม จ.นครศรีธรรมราช

TOP