พิธีเปิด งานสัปดาห์วิชาการและ Open House สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจำปี 2558