ข่าวเด่น

พิธีเปิด งานสัปดาห์วิชาการและ Open House สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจำปี 2558


สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมสัปดาห์วิชาการและ Open House ประจำปี พ.ศ.2558

โดยกิจกรรมดังกล่าวได้จัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 10-18 ธันวาคม 2558นี้ และได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อ วันที่ 14 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมาโดย ผศ.ดร.วัลลา ตันตโยทัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วย ผศ.เอกพงษ์ จุลเสนีย์ คณบดีสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ คณาจารย์และนักศึกษาให้การต้อนรับ

ผศ.ดร.วัลลา ตันตโยทัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานในพิธีกล่าวว่า เป็นที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เห็นผลงานของนักศึกษา เพราะผู้ที่จะมาเรียนทางด้านนี้ต้องมีความสามารถพิเศษ มีใจรักและจินตนาการจึงจะประสบความสำเร็จในสาขาวิชาชีพได้ และจะได้หาช่องทางเพื่อให้ผลงานของนักศึกษาเหล่านี้ได้ออกไปสู่ภายนอกเป็นที่รู้จักของผู้คน สังคมต่อไป

ทั้งนี้กิจกรรมสัปดาห์วิชาการและ Open House ดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะการทำงานร่วมกันระหว่างนักศึกษาและสอดคล้องกับภารกิจยุทธศาสตร์ของสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบในการประชาสัมพันธ์สำนักวิชาให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในวงวิชาการและวิชาชีพ และสร้างกิจกรรมพัฒนาความรู้ ประสบการณ์ทางวิชาชีพสถาปัตยกรรมและการออกแบบให้กับนักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รวมถึงนักเรียน และผู้สนใจทั่วไปได้รู้จักมากขึ้น


 

โดยภายในงาน มีกิจกรรม ดังต่อไปนี้

1. กิจกรรม Workshop ทางวิชาการด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบสำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 10 ธันวาคม 2558 ณ อาคารวิชาการ 6 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2. การจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษาในสาขาสถาปัตยกรรมและสาขาการออกแบบอุตสาหกรรม สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ระหว่างวันที่ 14-18 ธันวาคม 2558 ณ ห้องนิทรรศการ อาคารวิชาการ 6 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

3. การบรรยายพิเศษสาขาสถาปัตยกรรมและการออกแบบอุตสาหกรรมโดยวิทยากรจากภายนอก
3.1 การบรรยายพิเศษสาขาสถาปัตยกรรม วิทยากร คุณวสุ วิรัชศิลป์ กรรมการผู้จัดการบริษัท Vaslab Architects จำกัด ในวันที่ 12 ธันวาคม 255 ห้องบรรยาย 7209
3.2 การบรรยายพิเศษสาขาการออกแบบอุตสาหกรรม วันที่ 15 ธันวาคม 2558

4. กิจกรรมอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมสำหรับศิษย์เก่า วันที่ 13 ธันวาคม 255 ณ ห้องวีดิทัศน์ 1 อาคารวิชาการ 6

5. การสอบสัมภาษณ์นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทโควตาและรับตรงประจำปี 2559 วันที่ 17 ธันวาคม 2558

6. กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการพบนักศึกษาและงานเลี้ยงประจำปีระหว่างคณาจารย์ นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า วันที่ 12 ธันวาคม 2558 ณ สนามด้านหน้าอาคารวิชาการ 6

7. Street Art และกิจกรรมขายของที่ระลึกจากฝีมือนักศึกษาสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ วันที่ 16-17 ธันวาคม 2558 ณ สนามด้านหน้าอาคารวิชาการ 6

โดยจะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการทำงานร่วมกันและการพัฒนาตนเองของนักศึกษา เพื่อให้สาธารณชนภายนอกได้เล็งเห็นศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบ การนำเสนอและการแสดงชิ้นงานของนักศึกษาในสำนักวิชา และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนของสำนักวิชาให้กับนักเรียนที่สนใจจะเข้าเรียนในสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อีกด้วย

ประมวลภาพข่าวที่เกี่ยวข้อง

- งานสัปดาห์วิชาการและ Open House ประจำปี 2558

TOP