ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขยายเวลา รับข้อเสนอทุนวิจัยเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ถึงวันที่ 13 มกราคม 2559

เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ สกอ. ภาคใต้ตอนบน ขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอ โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยผู้ที่ประสงค์จะขอรับทุน สามารถส่งเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัย/เอกสารแนวคิดเบื้องต้นโครงการวิจัย (Concept Paper) ตามแบบฟอร์มที่ สกอ. กำหนด จำนวน 12 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (MS Word) จำนวน 1 แผ่น ไปยัง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 13 มกราคม 2559

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุนันทา เมืองทรัพย์ โทร. 0 7567 3568 อีเมลล์ mtsunanta@gmail.com หรือดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ที่ http://ird.wu.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP