อบรมฟรี โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการสู่โลกดิจิตอล