ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

เครือข่ายวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ สกอ. ภาคใต้ตอนบน ม.วลัยลักษณ์ ร่วมพิจารณากลั่นกรองโครงการวิจัย

เครือข่ายวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ สกอ. ภาคใต้ตอนบน นำโดย อาจารย์ ดร.เลิศชาย ศิริชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่ายสังคม ในฐานะประธานกรรมการบริหารเครือข่ายฯ ประชุมหารือการบริหารงานเครือข่ายร่วมกับสมาชิกเครือข่าย และผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 2 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ที่ประชุมได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานของเครือข่าย พร้อมทั้งได้พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีโครงการที่ส่งข้อเสนอโครงการจำนวนทั้งสิ้น 3 โครงการ ประกอบด้วย โครงการ "การเปลี่ยนหญ้าเนเปียร์เป็นมีเทนโดยใช้เอนไซม์จากวัสดุเศษเหลือการเพาะเห็ดและน้ำทิ้งจากการผลิตมีเทนเป็นกล้าเชื้อ" โดย รศ.ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ และคณะ โครงการ"การหารูปแบบดีเอ็นเอของพ่อ-แม่พันธุ์ปาล์มน้ำมันสายพันธุ์หนองเป็ด เพื่อการคัดเลือกคู่ผสม ที่ให้ผลผลิตสูงที่สุดและการยืนยันลูกผสมในเชิงการค้าโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล" โดย ผศ.ดร.พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ และคณะ โครงการ "การพัฒนาเครื่องอบแห้งสมุนไพรด้วยคลื่นไมโครเวฟและคลื่นวิทยุที่ความดันต่ำ" โดย ผศ.ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ และคณะ

เครือข่ายวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ สกอ.ภาคใต้ตอนบน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทำหน้าที่ในการบริหาร ติดตาม ประเมินผลโครงการวิจัยและมีภารกิจสร้างความร่วมมือกับนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่ายฯ ดำเนินโครงการวิจัยตาม Strategy & Theme ประจำปีของเครือข่ายฯ โดยหลักสำคัญคือ ภาคอุตสาหกรรมต้องเป็นผู้กำหนดประเด็นปัญหา โจทย์วิจัยให้นักวิจัย เครือข่ายฯ ดำเนินการศึกษาวิจัย เพื่อให้ผลผลิตตรงตามความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์งานวิจัย และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ โดยมีสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกในเครือข่ายฯ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต มหาวิทยาลัยตาปี วิทยาลัยชุมชนระนอง วิทยาลัยชุมชนพังงา และวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP