เครือข่ายวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ สกอ. ภาคใต้ตอนบน ม.วลัยลักษณ์ ร่วมพิจารณากลั่นกรองโครงการวิจัย