ข่าวสมัครงาน

กำหนดการสอบสัมภาษณ์นักวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงานโครงการศูนย์ พสวท.)

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 14/2558 ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงานโครงการศูนย์ พสวท.) จำนวน 5 ราย ดังนี้
002 นางสาวปานุชติ ภู่ภูริธรรม
003 นางสาวชลิศา พัวเนี่ยว
008 นางสาววนิดา เล่าซี้
102 นางสาวจีรนันท์ เพชรแก้ว
103 นางสาวจุฑามาศ ศิริรัตน์

มหาวิทยาลัยขอแจ้งกำหนดการสัมภาษณ์ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 15/2 อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

อนึ่งผู้สมัครคนใดไม่มาสอบตามกำหนดการดังกล่าววถือว่าสละสิทธิ์


TOP