ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต)

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 29/2558 ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 2 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2558 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้ผ่านการคัดเลือก คือ
ดร.อาจินต์ สงทับ

อนึ่งมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม


TOP