ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่13/2558 ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2558 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
- ผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริง) คือ ดร.สัมภาส ฉีดเกตุ
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง คือ ดร.เยาวภา แสงพยับ

อนึ่งมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม


TOP