ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์พัฒนาวิธีสกัดเย็นน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ ช่วยเพิ่มผลผลิต สร้างรายได้ให้เกษตรกรเมืองคอนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์วิจัยและพัฒนาวิธีสกัดเย็นน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ด้วยวิธีเหวี่ยงแยก ได้ปริมาณและผลผลิตสูงขึ้น 50 % ไร้สารเคมี ปราศจากกลิ่นหืน พร้อมลงพื้นที่บริการวิชาการสร้างรายได้ให้เกษตรกรในพื้นที่นครศรีธรรมราช

ดร.นิรัติศัย รักมาก อาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันชาวบ้านในพื้นที่อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ทำการแปรรูปมะพร้าวเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นด้วยวิธีการแบบดั้งเดิม เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ ลดปัญหาปริมาณมะพร้าวล้นตลาดและมีราคาตกต่ำในบางฤดูกาล แต่ด้วยกรรมวิธีที่ใช้อยู่ให้ปริมาณน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นน้อย ใช้เวลาในการผลิตนาน ปริมาณน้ำมันมะพร้าวที่สกัดได้ไม่สม่ำเสมอและมีคุณภาพต่ำ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นได้เล็งเห็นถึงคุณค่าของมะพร้าวและตระหนักถึงปัญหาในการผลิตน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นของชาวบ้าน จึงได้ทำการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาวิธีการสกัดเย็นน้ำมันมะพร้าวด้วยวิธีการเหวี่ยงแยก ไม่ใช้สารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้อง จนได้กระบวนการที่เหมาะสมสำหรับการผลิตน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นบริสุทธิ์ ซึ่งให้ประสิทธิภาพในการผลิตสูงกว่าแบบเดิมที่ชาวบ้านทำอยู่ โดยสามารถแยกชั้นน้ำและตะกอนออกจากน้ำมันได้อย่างสมบูรณ์ น้ำมันที่ได้มีความเสถียรสูง ปริมาณที่ได้เพิ่มสูงขึ้นถึง 50% ความชื้นต่ำมาก ลดการเกิดปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส (Hydrolysis Reaction) และปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Oxidation Reaction) ทำให้น้ำมันมะพร้าวที่สกัดได้ปราศจากกลิ่นเหม็นหืนและเหม็นเปรี้ยว

ดร.นิรัติศัย รักมาก กล่าวต่อไปอีกว่า หลังจากได้วิธีการสกัดเย็นดังกล่าวแล้ว เพื่อเป็นการนำองค์ความรู้ด้านกระบวนการสกัดเย็นในการผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ไปใช้งานจริงในชุมชน ทางทีมนักวิจัยพร้อมด้วยนักศึกษาจากหลักสูตรวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ ได้ลงพื้นที่บริการวิชาการให้ความรู้แก่เกษตรกรโดยใช้การอธิบายและการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่เกษตรกร และพบว่าหลังการอบรมเกษตรกรสามารถนำความรู้และผลวิจัยดังกล่าวไปใช้ สามารถสร้างเงิน สร้างงาน สร้างคุณภาพชีวิตของคนในหมู่บ้านหรือชุมชนให้ดีขึ้นได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนจนสามารถเป็นต้นแบบให้กับหมู่บ้านหรือชุมชนอื่นๆได้

ประมวลภาพ

TOP