มวล.ยินดีต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา