ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกนักวิชาการ สังกัดโครงการศูนย์ WMS พันกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม สำนักวิชาการจัดการ

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 12/๒๕๕8 ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดโครงการศูนย์ WMS พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม สำนักวิชาการจัดการ จำนวน 5 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 8 มกราคม 2559 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกดังนี้
- ผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริง) คือ นายปรุงภัณฑ์ พันธรักษ์
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง คือ นางสาวอุไรวรรณ อังคณาวิสูตร

อนึ่ง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม

TOP