ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการอิสลามศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชนและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2559 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการอิสลามศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชนและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ สังกัดส่วนส่งเสริมวิชาการ จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/๒๕๕9
ลงวันที่ 8 มกราคม 2558 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังนี้

1. รายชื่อ
003 นางสาววราวรรณ ตระกูลสรณคมน์
004 นางสาวรัชภรณ์ จุฬากาญจน์
006 นางสาวสารีนา นาเอก
007 นางสาวอัสมูนี อิสสะมะแอ
008 นางสาวนูรุลฮูดา ฮามะ
010 นางสาวสุภัทรา เหมทานนท์
012 นางสาวญาณิน วงศ์ใหม่
015 นายบัญชา ราชมณี
016 นางสาวยุสรอ โอมณี
017 นายธีระยุทธ บัวจันทร์
019 นางสาวชฎาพร เพชรประพันธ์

2. กำหนดการสอบ : มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง


TOP