นักศึกษาแพทย์จาก Ohio State University ร่วมแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับ ม.วลัยลักษณ์