ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ผอ.ศูนย์บรรณสารฯ นำทีมบุคลากรคว้า 2 รางวัลดีเด่น จากงานประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET วิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวนาถ นันทพิชัย ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
นายปรีชา รัสมี นายธวัชชัย ประดู่ นายเมษา สินทบทอง บุคลากรศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานด้วยวาจาดีเด่นจากประชุมทางวิชาการ ระดับชาติPULINETครั้งที่ 6 เรื่อง Growing Green Library for ALL (Growing GLA) ณ โรงแรมลี การ์เด้นพลาซ่าอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

ด้วยข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ร่วมกับข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค(PULINET) จัดประชุมทางวิชาการระดับชาติPULINETครั้งที่ 6: Growing Green Library for ALL (Growing GLA) ระหว่างวันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมลี การ์เด้นพลาซ่า อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาเพื่อเป็นเวทีการนําเสนอผลงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ด้านการจัดการและการบริการสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ ตลอดจนเพื่อติดตามความก้าวหน้าอันจะนําไปสู่กระบวนการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อร่วมเสริมสร้าง สนับสนุน ส่งเสริมแนวคิดเรื่องสิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความตื่นตัวต่อบทบาทของตนเองในการดูแลสภาพแวดล้อมขององค์กรและสังคมอย่างยั่งยืน

ในงานนี้ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ส่งผลงานเข้าร่วมจำนวน 6 ผลงาน เป็นการนำเสนอด้วยโปสเตอร์ 2 ผลงานและนำเสนอผลงานวิชาการโดยวาจา 4 ผลงาน ผลการตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับรางวัลดีเด่นการนำเสนอผลงานด้วยวาจาจากผู้เข้าร่วมประกวดจากทั่วประเทศทั้งสิ้น 30 ผลงาน ได้แก่


1. เรื่อง “CLM Privilege Card : บัตรใจป้ำ เปลี่ยนพฤติกรรมเป็นทุน” นำเสนอโดยนายปรีชา รัสมี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวนาถ นันทพิชัย ได้รับรางวัลดีเด่นด้านการบริการสารสนเทศ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)

2. เรื่อง “ก้าวไปสู่การเป็นห้องสมุดประหยัดพลังงานกันเถอะ” นำเสนอโดยนายธวัชชัย ประดู่ และนายเมษา สินทบทอง ได้รับรางวัลดีเด่นด้านการบริหารองค์กร การจัดการความรู้

สำหรับงานประชุมวิชาการระดับชาติPULINETครั้งนี้ มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการและการบริการสารสนเทศ การพัฒนาห้องสมุดสีเขียวและร่วมรับผิดชอบต่อสังคมในการดำเนินงานภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ โดยมีการบรรยายพิเศษ นิทรรศการ จัดให้มีเวทีนำเสนอผลงานวิจัยภายใต้หัวข้อการจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม การบริการสารสนเทศ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ การบริหารองค์กร และการจัดการความรู้ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างกัน การสร้างความเข้าใจร่วมกันและเป็นการพัฒนาระบบการบริการสารสนเทศโดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษา เพื่อตอบสนองการเรียนรู้ใหม่ภายใต้แนวคิดสังคมฐานความรู้ประมวลภาพ

TOP