ข่าวการศึกษา

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน Japan-Thailand Mangrove Activity

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน Japan-Thailand Mangrove Activity เมื่อวันเสาร์ ที่ 30 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ณ หาดสระบัว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โดยความร่วมมือระหว่างคณะ Shizuoka Tachibana Lions Club จากประเทศญี่ปุ่น กับ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และโรงเรียนบ้านสระบัว ภายใต้โครงการพัฒนาองค์ความรู้และเครือข่ายในการดูแลและติดตามการเปลี่ยนแปลงและการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ปลูกป่าชายเลน พร้อมทั้งได้ร่วมกันปลูกต้นโกงกางจำนวน 2,000 ต้น ในพื้นที่หาดสระบัว เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าชายเลน ซึ่งจะยังประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมโดยรวมในอนาคต

กิจกรรมปลูกป่าชายเลน Japan-Thailand Mangrove Activity มีผู้ข้าร่วมกว่า 200 คน เพื่อช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะความคิดในการร่วมรับผิดชอบต่อสังคม สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและจิตสำนึกสาธารณะแก่นักศึกษาตามกระบวนการเรียนการสอนของสำนักวิชาที่มุ่งพัฒนาคนดีสู่สังคม

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://engineer.wu.ac.th/index.php/news/studentnews/168-japan-thailand-mangrove-

TOP