ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิชาการ สำนักวิชาการจัดการ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 6/2559 ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาการจัดการ จำนวน 3 อัตรา (สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา และสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ จำนวน 1 อัตรา) ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 6/2559 ลงวันที่ 26 มกราคม 2559 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้

1. ตำแหน่งและสาขาวิชา ดังนี้
- นักวิชาการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
002 นางสาวศิริทิพย์ ผกากรอง
008 นางสาวกนิษฐา ทองใบ
102 นายจิณพงษ์ สิทธิรักษ์

- นักวิชาการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
009 นางสาวภัสราภรณ์ พุมดวง
104 นายพีระภัทร สาระนันท์

- นักวิชาการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
001 นางสาวปฐมาวดี จุทอง
004 นางสาวลักษิกา เรืองสังข์
005 นางสาวนิธิวรรณ พรมแก้ว
006 นางสาวสุวรรลี ทองใบใหญ่
011 นางสาวศิริทิพย์ ชอบชูพล
103 นางสาวอาจารี วรกัลป์

2. สอบความรู้ความสามารถทั่วไป ดังนี้
(1) วิชาคอมพิวเตอร์ : สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office 2010 (MS Word, MS Excel และ MS PowerPoint)
(2) วิชาภาษาไทย : เขียนสรุปประเด็น สรุปความ และเขียนบทความ

3. กำหนดการสอบ
วันที่ 12 มีนาคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 อาคารเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (B8)มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
- 09.00-11.00 น. สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์
- 11.00-12.30 น. สอบวิชาภาษาไทย

 


TOP