ข่าวการศึกษา

ขอเชิญร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมฌโยธาและสิ่งแวดล้อม(นางสาวหทัยกาญจน์ ทองพันธ์)

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ขอเชิญร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของ นางสาวหทัยกาญจน์ ทองพันธ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม หัวข้อวิทยานิพนธ์ ศึกษาจลนพลศาสตร์ของการผลิตก๊าซชีวภาพบนอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนในน้ำสียสังเคราะห์และน้ำเสียปาล์มโดยการหมักร่วมแบบไร้อากาศ (Kinetic Model of Biogas Production : Effect of Carbon to Nitrogen Ratio in Synthetic Wastewater and Palm Oil Mill Effluent in Anaerobic Co-Digestion.) ในวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องบรรยาย 3 อาคารวิชาการ 5

TOP