ขอเชิญร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมฌโยธาและสิ่งแวดล้อม(นางสาวหทัยกาญจน์ ทองพันธ์)