ข่าวการศึกษา

ขอเชิญร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม(นางสาวสุมา หนูแก้ว)

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ขอเชิญร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของ นางสาวสุมา หนูแก้ว นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม หัวข้อวิทยานิพนธ์ การจำลองการกระจายของสารหนูในน้ำผิวดินในอำเภอร่อนพิบูลย์ (Modeling of Arsenic Dispersion in Surface Water in Ron Phibun District.) ในวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องบรรยาย 3 อาคารวิชาการ 5

TOP