ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิชาการ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 7/2559 ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศดิจิทัล จำนวน 1 อัตรา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา และสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน จำนวน 1 อัตรา) ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 7/2559 ลงวันที่ 26 มกราคม 2559 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้

1. ตำแหน่งและสาขาวิชา
- นักวิชาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
006 นายธีรชัย สายชู
- นักวิชาการ สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศดิจิทัล
002 นายขุนดี หลำสุบ
- นักวิชาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
003 นายณัฐชา ศิลากุล
005 นายปิยะ คะหะปะนะ

สำหรับตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เนื่องจากมีผู้สนใจสมัครน้อยมาก มหาวิทยาลัยจึงประกาศขยายเวลารับสมัครออกไปอีกจนถึงวันที่ 25 มีนาคม 2559 และจะพิจารณาใบสมัครเพื่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพร้อมกันอีกครั้ง

2. สอบความรู้ความสามารถทั่วไป ดังนี้
(1) วิชาคอมพิวเตอร์ : สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office 2010 (MS Word, MS Excel และ MS PowerPoint)
(2) วิชาภาษาไทย : เขียนสรุปประเด็น สรุปความ และเขียนบทความ

3. กำหนดการสอบ
วันที่ 12 มีนาคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 อาคาร
เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (B8) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
- 09.00-11.00 น. สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์
- 11.00-12.30 น. สอบวิชาภาษาไทย


TOP