ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สาขาวิชาเคมี สร้างสถิติใหม่ ในการตีพิมพ์บทความ Impact factor สูงสุด ของ ม. วลัยลักษณ์

บทความเรื่อง Spin Crossover in Iron(III) Complexes ของ รศ.ดร. เดวิด เจมส์ ฮาร์ดิง และ ผศ.ดร. พิมผกา ฮาร์ดิง อาจารย์สาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ ดร. วาสินี พลศรี นักวิจัยหลังปริญญาเอกที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Coordination Chemistry Reviews ซึ่งเป็น วารสารที่มีค่า ISI Journal impact factor สูงถึง 12.239 กลายเป็นสถิติใหม่ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยทำลายสถิติเดิมที่ทำไว้โดยบทความร่วมที่มี รศ.ดร. เดวิด เจมส์ ฮาร์ดิง เป็นผู้เขียนชื่อแรกที่เผยแพร่ใน Chemical Communication (Journal impact factor 6.378) ในปีพ.ศ. 2556

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดบทความได้จาก http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010854515300485

ทั้งนี้ อาจารย์และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติที่มี ISI Journal impact factor สูงอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

-ด้านเคมีวิเคราะห์ เช่น INSTRUMENTATION SCIENCE & TECHNOLOGY, JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A, ELECTROANALYSIS, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ANALYTICAL CHEMISTRY

-ด้านเคมีเชิงคำนวณ เช่น JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE-THEOCHEM, COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS, JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS, SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY

-ด้านเคมีอินทรีย์ เช่น COLORATION TECHNOLOGY, DYES AND PIGMENTS, JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY HETEROCYCLES

-ด้านเคมีอนินทรีย์ เช่น DALTON TRANSACTIONS, EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY, CRYSTENGCOMM, CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL

อนึ่ง ในช่วงปี พ.ศ. 2554-2556 สาขาเคมี มีการตีพิมพ์ (publication) รวม 27 เรื่อง และได้รับการอ้างถึง (citation) 348 ครั้ง ในฐานข้อมูล ISI-Scopus

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010854515300485

TOP