ข่าวทั่วไป

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ศึกษาเรียนรู้งานกิจการนักศึกษา ม.วลัยลักษณ์เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา จำนวน 46 คน นำโดยอาจารย์ณัฐกร หงส์เจริญกุล ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตยะลา ศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ระบบการบริหารจัดการงานกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” โดยมีอาจารย์ ดร.เลิศชาย ศิริชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวต้อนรับและพูดคุยภาพรวมนโยบายด้านกิจการนักศึกษา ต่อจากนั้น ได้จัดการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มกับบุคลากรส่วนกิจการนักศึกษาและนักศึกษาสภานักศึกษาและองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา

ภาพกิจกรรม

TOP