ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 11/2559 ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรจำนวน 4 อัตรา (สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 1 อัตรา สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ 1 อัตรา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ 1 อัตรา และสาขาวิชาเทคโนโลยีทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา) ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 11/2559 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2559 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้

1. ตำแหน่ง
1.1 นักวิชาการ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
007 นางสาวรัชตะวัน ไชยเพส
008 นายภาณุมาศ ตันสกุล

1.2 นักวิชาการ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
001 นางสาววริศรา แสงคำลือ

1.3 นักวิชาการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ
002 นางสาวอภิญญา เลาหประภานนท์
004 นายวัชระ วัฒนาวนิช
006 นายด้านิยาน สตน

1.4 นักวิชาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
003 นายวีระยุทธ เลื่อนลอย
005 นายสุรศักดิ์ สีชุม

2 สอบความรู้ความสามารถทั่วไป ดังนี้
(1) วิชาคอมพิวเตอร์ : สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office 2010 (MS Word, MS Excel และ MS PowerPoint)
(2) วิชาภาษาไทย : เขียนสรุปประเด็น สรุปความ และเขียนบทความ

3 กำหนดการสอบ
วันที่ 24 เมษายน 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (B8) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
- 09.00-11.00 น. สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์
- 11.00-12.30 น. สอบวิชาภาษาไทย


TOP