มวล.จัดโครงการบูรณาการยกระดับการจัดการวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวภาคใต้สู่ความเป็นเลิศในประชาคมอาเซียน