ข่าวเด่น

มวล.จัดโครงการบูรณาการยกระดับการจัดการวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวภาคใต้สู่ความเป็นเลิศในประชาคมอาเซียน


 

โครงการศูนย์ WMS พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการบูรณาการยกระดับการจัดการวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวภาคใต้สู่ความเป็นเลิศในประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน 2559 โดยมี คุณยุพา อินทราเวช ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 ณ ห้องบัวชมพู โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวต้อนรับ และ ดร.รุ่งรวี จิตภักดี รองคณบดีสำนักวิชาการจัดการ กล่าวรายงานความเป็นมาและการดำเนินงานของโครงการ

รองศาสตราจารย์ ดร. สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นสถาบันการศึกษาที่ส่งเสริมและสนับสนุนบริการวิชาการ เพื่อเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง แข่งขันได้และรองรับการพัฒนาประเทศ ซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะต้องสร้างองค์ความรู้ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการชุมชนและบุคคลทั่วไปผ่านบริการวิชาการเพื่อให้เกิดความรู้และสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

โครงการบูรณาการยกระดับการจัดการวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวภาคใต้สู่ความเป็นเลิศในประชาคมอาเซียน จัดขึ้นเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อรองรับการเปิดเสรีอาเซียน โดยจัดให้กับชุมชนต่างๆ ที่ให้ความสนใจในการดำเนินการด้านการท่องเที่ยวทั้งชุมชนที่ดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวอยู่แล้วและที่กำลังพัฒนากิจกรรมด้านการท่องเที่ยว ตลอดจนชุมชนที่สนใจในการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทต่างๆ ด้านการท่องเที่ยว ตระหนักรู้ถึงความสำคัญและผลกระทบต่อการเปิดเสรีอาเซียนต่อการท่องเที่ยว ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวในชุมชนของตนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นหลังการเปิดเสรีอาเซียน

อนึ่ง ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 19 วิสาหกิจชุมชน ที่ดำเนินการด้านที่พัก แหล่งท่องเที่ยว ของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์อาหารและการทำเกษตรกรรม จำนวน 40 คน

 

ประมวลภาพ

ข่าว/ภาพ โดย น.ส.ชลธิชา ปานแก้ว ส่วนประชาสัมพันธ์


TOP