ข่าวทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ประกาศรับสมัครครั้งที่ 11/2559)

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายวิชาการ ครั้งที่ 11/25๕9 ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 11/๒๕๕9 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้
1. รายชื่อ
(1) นายธีรัช สายชู
(2) นายเทวินทร์ ฟักเอม
(3) นางสาวกรกฎ โรจนวรรณ์
(4) นายจิรวัฒน์ แสงทอง
(5) นางสาวสุพัต รุ่งเรืองศิลป์
(6) นายเจริญพร บัวแย้ม
(7) นางสาวปิยภรณ์ สามสุวรรณ์

2. การสอบ
2.1 สอบนำเสนอผลงานวิจัยหรือวิชาการที่เชี่ยวชาญหรือสนใจในเวลา 10 นาที (ใช้ MS PowerPoint)
2.2 สอบสัมภาษณ์

3. กำหนดการสอบ : จะแจ้งให้ทราบภายหลัง


TOP