ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

โครงการบริหารธุรกิจเพื่อสังคม "คืนปูสู่ทะเล" สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ สำนักวิชาการจัดการสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการบริหารธุรกิจเพื่อสังคม "คืนปูสู่ทะเล" เมื่อวันพุธ ที่ 20 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา ณ ป่าชายเลนบ้านแหลม ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งอาจารย์สุชาติ ฉันสำราญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจเป็นหัวหน้าโครงการ โดยมี อาจารย์สุวัจนา ธรรมโชติ กล่าวเปิดงาน

กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้บุคลากร นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ และกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่ชุมชนบ้านแหลม มีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะพันธุ์และอนุบาลลูกปู โดยคุณชำนาญ มานิล ตัวแทนจากศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปูบ้านหัวเขา จังหวัดสงขลา และการพบปะพูดคุยกับ คุณทักษิณ หมินหมัน ตัวแทนจากกลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลเเละชายฝั่งบ้านหน้าทับ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมทั้งนั่งเรือหางยาวของชาวบ้านในชุมชมเพื่อไปปล่อยพันธุ์ลูกปู จำนวน 3,000,000 ตัว ในกลางทะเล ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้สัมผัสบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติในพื้นที่ป่าชายเลน ซึ่งถือเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์อย่างมาก

TOP