โครงการบริหารธุรกิจเพื่อสังคม "คืนปูสู่ทะเล" สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ สำนักวิชาการจัดการ