ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ เปิดเวทีวิชาการให้ นศ.ป.ตรีด้านวิศวะ-วิทย์ นำเสนองานวิจัยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ม.วลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ครั้งที่ 5 มีนักศึกษา 4 สถาบันทั่วภาคใต้ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยรวม 82 บทความ

รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา ทางสำนักวิชาฯได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ครั้งที่ 5 (SER2016) เพื่อเป็นเวทีให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาดังกล่าวได้นำเสนอผลงานทางวิชาการ พร้อมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาแนวทางการศึกษาและงานวิจัยในระดับปริญญาตรีต่อไป โดยในพิธีเปิดครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลา ตันตโยทัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและรักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานอย่างเป็นทางการ ที่ห้อง 5301 อาคารเรียนรวม 5

รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ กล่าวถึงการประชุมครั้งนี้ว่า มีมหาวิทยาลัยที่ส่งบทความวิชาการเข้าร่วม ประกอบด้วย ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา และ ม.วลัยลักษณ์ รวมจำนวน 82 บทความ มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีและคณาจารย์ เข้าร่วมประมาณ 450 คน ในปีนี้นอกจาการประชุมวิชาการดังกล่าวแล้ว ยังได้ขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช เข้าร่วม ทำให้จากเดิม 4 สถาบันเพิ่มเป็น 6 สถาบัน พร้อมทั้งมีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันระหว่าง 6 มหาวิทยาลัย ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาและสามารถยกระดับการประชุมวิชาการทางด้านนี้ให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้างมากขึ้นต่อไป

ประมวลภาพภาพและข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP