ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิชาการ สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 8/๒๕๕9 ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา (สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา สาขาวิชาเคมี จำนวน 1 อัตรา สาขาวิชาชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา และสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ จำนวน 1 อัตรา) ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 8/2559 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้

1. รายชื่อ
ก. ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาเคมี
002 นางสาวประภัสสร แซ่ตั้ง
003 นางสาวจิณห์ณิภา นาคะเสนีย์
ข. ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
004 นางสาวธารารัตน์ นิลระตะ
005 นางสาวจิตวิภา ทองขวิด

2. สอบความรู้ความสามารถทั่วไป ดังนี้
๑. วิชาคอมพิวเตอร์ : สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office 2010 (MS Word, MS Excel และ MS PowerPoint)
๒. วิชาภาษาไทย : เขียนสรุปประเด็น สรุปความ และเขียนบทความ

3. กำหนดการสอบ
วันที่ 14 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 อาคาร
เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (B8) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
- ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์
- ๑1.๐๐-๑2.3๐ น. สอบวิชาภาษาไทย


TOP