นักศึกษาแพทย์ มวล. รุ่น 6 รับเสื้อกาวน์ ก่อนออกฝึกปฏิบัติชั้นคลินิก