ข่าวเด่น

นักศึกษาแพทย์ มวล. รุ่น 6 รับเสื้อกาวน์ ก่อนออกฝึกปฏิบัติชั้นคลินิกสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์ให้แก่นักศึกษาแพทย์ รุ่น 6 จำนวน 47 คน โดยมี ดร.นายแพทย์ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เป็นประธานในพิธี มีเพื่อนนักศึกษา คณาจารย์ ตลอดจนผู้ปกครองร่วมแสดงความยินดี ที่หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี เมื่อเร็วๆนี้

ดร.นายแพทย์ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย กล่าวว่า พิธีมอบเสื้อกาวน์จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องทุกปีในวาระที่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 ซึ่งเรียนอยู่ชั้นพรีคลินิก(Pre-clinic) ที่สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และจะก้าวสู่การเรียนชั้นคลินิกที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลิกนิกโรงพยาบาลตรัง และโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โดยกิจกรรมมอบเสื้อกาวน์ขาว ถือเป็นสัญลักษณ์ก้าวสู่วิชาชีพแพทย์ และให้นักศึกษาแพทย์ตระหนักถึงความสำคัญและรับรู้บทบาทหน้าที่ความผิดชอบของการเป็นแพทย์ที่ดี มีจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์กล่าวคือ มีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบอาชีพเวชกรรมอย่างแท้จริง

นอกจากนี้การรับเสื้อกาวน์ยังถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่นักศึกษาแพทย์ จะได้เริ่มดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วย เพื่อฝึกทักษะการปฏิบัติงานทางการแพทย์ควบคู่กับการศึกษาด้านวิชาการ ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอนในเชิงเวชปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น และพิธีดังกล่าวยังจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบและมองเห็นความก้าวหน้าและการพัฒนาของนักศึกษาแพทย์ เกิดความภาคภูมิใจ ตลอดจนมีโอกาสพบปะกับคณาจารย์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันด้วย

กิจกรรมสำคัญในงานนี้ได้รับเกียรติจากนายแพทย์จรัส จันทร์ตระกูล อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งสง ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การแพทย์เพื่อชาวชนบท” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษาในการประกอบคุณงามความดีในวิชาชีพ การมอบเสื้อกาวน์จากโดยรักษาการคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ม.วลัยลักษณ์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลตรัง โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตลอดจนการเสวนาเรื่องเล่าจากคลินิก..พี่สู่น้อง โดยบัณฑิตแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ รุ่นที่ 2 อีกด้วย

ข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์
ภาพโดยชมรมถ่ายภาพม.วลัยลักษณ์

TOP