ข่าวการศึกษา

ผลการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2559

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รุ่นที่ 4 ผ่านการสอบความรู้ฯ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในการสอบครั้งแรก สอบผ่านทั้ง MCQ และ OSPE คิดเป็น 96.67% โดยมีนักศึกษาเข้าสอบ รวม 30 คน (คิดเป็น 100% ของรุ่น) ซึ่งปรากฏผลการสอบความรู้ฯทักษะทางวิชาชีพ (OSPE) ผ่านจำนวน 30 คน (คิดเป็น 100%) และสอบผ่านในส่วนการสอบความรู้ฯวิชาเภสัชศาสตร์เชิงบูรณาการ (MCQ) จำนวน 29 คน (คิดเป็น 96.67%)

( หมายเหตุ ผลการสอบความรู้ฯ ผ่านในครั้งแรกจาก รุ่นที่ 1 ถึงรุ่นที่ 4 แสดงค่าร้อยละตามลำดับดังนี้ 53.93, 86.05, 95.08, 96.67)

TOP