ผลการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2559