น.ศ.เภสัชฯมวล. รุ่น 4 สอบความรู้ฯ ทักษะทางวิชาชีพ (OSPE) ผ่าน 100%