ข่าวเด่น

น.ศ.เภสัชฯมวล. รุ่น 4 สอบความรู้ฯ ทักษะทางวิชาชีพ (OSPE) ผ่าน 100%

นักศึกษาสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(มวล.) รุ่นที่ 4 สอบทักษะทางวิชาชีพเภสัชกรรม (OSPE) ผ่านทั้งหมด30 คน คิดเป็น 100%

ดร.ภญ. จิราพร ชินกุลพิทักษ์ คณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดเผยถึงผลการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ประจำปี พ.ศ.2559 มีนักศึกษาสำนักวิชาเภสัชศาสตร์เข้าสอบ จำนวน30 คน ผลปรากฏว่า นักศึกษาสามารถสอบผ่านการสอบทักษะทางวิชาชีพเภสัชกรรม (OSPE, Objective Structured Pharmaceutical Examination) ทั้ง 30 คน หรือคิดเป็น 100 % และ สอบผ่านการสอบข้อเขียนการบูรณาการความรู้ทางเภสัชศาสตร์ (MCQ, Multiple Choice Question) จำนวน 29 คน คิดเป็นคิดเป็น 96.67% ทั้งนี้โดยภาพรวมการสอบความรู้ฯ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในการสอบครั้งนี้ของนักศึกษาเภสัชฯม.วลัยลักษณ์ สอบผ่านทั้ง MCQ และ OSPE รวมกันคิดเป็น 96.67%

ดร.ภญ. จิราพร ชินกุลพิทักษ์ กล่าวว่า ตลอดการศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตร์ม.วลัยลักษณ์ เป็นระยะเวลา 6 ปี ประกอบด้วยการเรียนในมหาวิทยาลัยจำนวน 5 ปี และการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในแหล่งฝึกปฏิบัติงานต่างๆ เช่น โรงพยาบาล ร้านยา โรงงานผลิตยา และบริษัทยาต่างๆ อีก 2,000 ชม. หรือใช้เวลาประมาณ 1 ปี เป็นเส้นทางของการสำเร็จของบัณฑิตเภสัชศาสตร์โดยการมีผลการสอบในระดับคะแนนที่สูงในครั้งนี้เป็นผลจากความตั้งใจในการเรียนรู้และการเพียรพยายามในการฝึกฝนของนักศึกษาตลอดเวลาของการศึกษาในหลักสูตร นอกจากนี้ความพร้อมของแหล่งค้นคว้า หนังสือตำรา ตลอดจนสถานที่ในการฝึกปฏิบัติและทักษะในการเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการ ที่เพียงพอรองรับการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนของนักศึกษาการช่วยเหลือกันระหว่างชั้นปีและรุ่นพี่รุ่นน้อง อีกทั้งการดูแลเอาใจใส่ การสร้างขวัญและกำลังใจ และสร้างความมั่นใจ ของคณาจารย์และบุคลากรในสำนักวิชาในการดูแลและให้คำแนะนำเป็นสิ่งสำคัญนำไปสู่ความสำเร็จในครั้งนี้ด้วย

“สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาผู้ผ่านการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ประจำปี พ.ศ.2559 ทุกท่าน และขอชื่นชมกับความมุ่งมั่น พยายามและความขยันหมั่นเพียรในการฝึกฝนและทบทวนตำรา นำไปสู่การผ่านการสอบฯ และจะได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม โดยผลการสอบความรู้ฯ ตั้งแต่ รุ่นที่ 1 ถึงรุ่น 4 ดีขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีค่าจำนวนร้อยละ 53.93, 86.05, 95.08, 96.67 ตามลำดับ” ดร.ภญ. จิราพร กล่าวในตอนท้าย

ทั้งนี้การสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม หมายถึง การสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จัดโดยสภาเภสัชกรรม การสอบประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 การสอบข้อเขียนการบูรณาการความรู้ทางเภสัชศาสตร์ (MCQ) และส่วนที่2 การสอบทักษะทางวิชาชีพเภสัชกรรม (OSPE) ซึ่งผู้ที่สำเร็จการศึกษาทางด้านเภสัชศาสตร์ จะต้องสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางเภสัชกรรม เพื่อนำไปประกอบวิชาชีพอย่างถูกต้อง การสอบความรู้ฯ จึงเป็นการกลั่นกรองในเบื้องต้นเพื่อยืนยันคุณภาพทางด้านวิชาการ โดยผู้เข้าสอบต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์ทั้ง 2 ส่วน จึงถือว่าผ่านการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

ข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP