ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการได้รับทุนสนับสนุนสำหรับนศ เข้าร่วมงานประชุม “การ“การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 3