ข่าวทั่วไป

ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการได้รับทุนสนับสนุนสำหรับนศ เข้าร่วมงานประชุม “การ“การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 3

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 คนคือ นส. ศิริลักษณ์ ชุมเขียว นางอนันตนิจ ชุมศรีและ นางเพ็ญนภา คูวิบูลย์ศิลป์ โดยมี รศ. ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี และ รศ. ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและร่วมที่ได้สนับสนุน “ทุน” สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมการประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 3 นำโดย ภายใต้หัวข้อ “Biological and Cultural Diversity: Living in Harmony” ระหว่างวันที่ 15 – 17 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรม ดิ อิม เพรส น่าน จ. น่าน

TOP