อาจารย์อาเซียนศึกษาได้รับเกียรติจาก UniMAP ให้บรรยายพิเศษ