ข่าวสมัครงาน

กำหนดการสอบสัมภาษณ์นักวิชาการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 6/2559 ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สำนักวิชาการจัดการ ดังนี้

004 นางสาวลักษิกา เรืองสังข์
005 นางสาวนิธิวรรณ พรมแก้ว
006 นางสาวสุวรรลี ทองใบใหญ่
011 นางสาวศิริทิพย์ ชอบชูพล


มหาวิทยาลัยขอแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 7 มิถุนายน 2559 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 15/3 อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

ทั้งนี้หากผู้มีสิทธิ์สอบข้างต้นไม่มาสอบตามกำหนดการดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์

TOP