มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัด อบรมหลักสูตร"ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน รุ่นที่ 2"