ข่าวทั่วไป

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัด อบรมหลักสูตร"ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน รุ่นที่ 2"

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดอบรมหลักสูตร"ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน รุ่นที่ 2" ระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ในฐานะผู้เจ้าภาพร่วม ได้กล่าวรายงานต่อ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม

ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเป็นผู้บริหารในสถานศึกษาต่าง ๆ จำนวน 44 แห่ง ตั้งแต่ระดับรองคณบดีขึ้นไป รวม 114 คน โดยวิทยากรในการฝึกอบรม เป็นผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติ กระบวนการฝึกอบรม ประกอบด้วย การบรรยาย และทำกิจกรรมรายบุคคลและกิจกรรมกลุ่ม และศึกษาดูงานในมหาวิทยาลัยที่จัดการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน ณ เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย จำนวน 5 วัน ระหว่างวันที่ 11 - 15 กรกฎาคม 2559

ทั้งนี้การฝึกอบรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา งบประมาณ ปีพุทธศักราช 2559

TOP