โครงการแนะนำวิชาชีพทางวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ ครั้งที่ 3