มวล.จัดเวทีประชุมด้านการจัดการระดับชาติ ครั้งที่ 5 นักศึกษา นักวิชาการกว่า 24 สถาบันทั่วประเทศร่วมนำเสนอบทความวิจัย