ครูและนักเรียนโรงเรียนประทีปศาสน์ เยี่ยมชมห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์