ข่าวทั่วไป

ขอเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ “ปณิธานความดี ปีมหามงคล ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา”เนื่องในโอกาสปีมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ “ปณิธานความดี ปีมหามงคล ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ที่จะตั้งปณิธานความดี จะทำประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย (๑) นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี (๒) กิจกรรม “ปณิธานความดี ปีมหามงคล” “ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” โดยนิทรรศการเฉลิมพระกียรติจะจัดตั้งแต่วันที่ ๖ – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โถงนิทรรศการ ชั้น ๑ อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

TOP