ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาการจัดการ

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 6/2559 ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาการจัดการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือก
ดังนี้

1. ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นางสาวกนิษฐา ทองใบ

2. ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นางสาวภัสราภรณ์ พุมดวง

3. ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
- ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นางสาวลักษิกา เรืองสังข์
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง คือ นางสาวนิธิวรรณ พรมแก้ว

อนึ่งมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม


TOP