ประกาศผลการคัดเลือกนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาการจัดการ