ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอาจารย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจ (สาขาการตลาด)