ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอาจารย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจ (สาขาการตลาด)

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายวิชาการ ครั้งที่ 34/2558 ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจ (สาขาการตลาด) สังกัดสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 34/2558 (ระหว่างวันที่ 10-30 พฤศจิกายน 2558) ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 และประกาศขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 (ระหว่างวันที่ 4-29 มกราคม 2559) ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2558 และประกาศขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 2 (ระหว่างวันที่ 7 มีนาคม 2559 – 29 เมษายน 2559) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครรวมจำนวนทั้งสิ้น 11 ราย ตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ให้มีสิทธิ์สอบในขั้นตอนต่อไป

TOP