นักวิจัยหลังปริญญาเอกจากศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการได้รับรางวัลนำเสนอยอดเยี่ยมในการประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 5