ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

นักวิจัยหลังปริญญาเอกจากศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการได้รับรางวัลนำเสนอยอดเยี่ยมในการประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 5

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย รศ. ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี และ รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินี ได้นำนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาเอก และนักวิจัยหลังปริญญาเอกของศูนย์ฯ ไปนำเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 5 เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ จ.กรุงเทพฯ โดยได้รับคัดเลือกให้นำเสนอแบบปากเปล่าทั้ง 9 บทความ

ทั้งนี้ นักวิจัยหลังปริญญาเอกจากศูนย์ฯ ได้รับรางวัลการนำเสนอดีเด่น 1 ท่าน คือ Fahmida Wazed Tina นำเสนอเรื่อง ขนาดตัว การครอบครองรู และก้ามถนัดมีผลต่อความสำเร็จในการต่อสู้ของปูก้ามดาบ Uca annulipes (H. Milne Edwards, 1837) นอกจากนี้ ผลงานที่ส่งไปนำเสนอยังได้รับการตอบรับตีพิมพ์ในวารสาร Kasetsart University Fisheries Research Bulletin, Volume 40(3): 2016 จำนวน 5 บทความ จาก 9 บทความที่ไปนำเสนอ

TOP