ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์ หลักสูตรนิติศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 39/2558 ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรนิติศาสตร์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ (ด้านกฎหมายมหาชน จำนวน 7 ราย และด้านกฎหมายระหว่างประเทศ จำนวน 2 ราย) ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
1. อาจารย์ หลักสูตรนิติศาสตร์ (ด้านกฎหมายมหาชน)
- ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นางสาวชฎารัตน์ ทองรุต
- ผูผ่านการคัดเลือกสำรอง คือ นางสาวพิมลกร แปงฟู

2. อาจารย์ หลักสูตรนิติศาสตร์ (ด้านกฎหมายระหว่างประเทศ) : ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก

อนึ่งมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม

TOP