ข่าวทั่วไป

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีปลุกเสกและทำขวัญข้าวครั้งที่ 2/2559

คณะทำงานจัดทำโครงการปลูกข้าวและพืชหมุนเวียน และคณะะทำงานด้านบำรุงศิลปวัฒนธรรมโครงการปลุกข้าวเพื่อการเรียน การสอน การวิจัยฯ จัดพิธีปลุกเสกและทำขวัญข้าว “ ข้าวมงคล” มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ ๒ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559 เวลา 18.00 น. ณ พระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร โดยมีกำหนดการ ดังนี้


๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป
พิธีปลุกเสกและทำขวัญข้าวครั้งที่ ๒

- พิธีปลุกเสกและทำขวัญข้าว
- ทำวัตรเย็น
- นั่งสมาธิแบบอานาปานสติ
โดยพระเทพวินยาภรณ์

 


หมายเหตุ แต่งกายชุดสุภาพ


TOP